RFP طراحی وب سایت

مشخصات
آشنایی
وبسایت
  1. ماموریت وبسایت شما چیست؟
  2. حدس میزنید از نظر طراحی، وبسایت شما چند صفحه متفاوت خواهد داشت؟||
  3. آیا طراحی خاصی مدنظر دارید؟
  4. آیا مایل به فالو مخاطبینتان در شبکه های اجتماعی هستید؟
  5. از امکانات اساسی زیر موارد مورد نیاز را انتخاب کنید؟
  6. از موارد زیر برای توصیف وبسایت خود استفاده کنید